INFORMACJE

Rynek Lotniczy

Linie Lotnicze

Porty Lotnicze

Samoloty

Drony

Dostawcy Usług

Prawo

Turystyka

BRANŻA

Nawigacja powietrzna

Innowacje & Technologie

Personalne

Rozmowy PRTL.pl

Komentarz tygodnia

Aviation Breakfast

Polski Klub Lotniczy

Przegląd prasy

INNE

Księgarnia

Szkolenia i konferencje

Studenckie koła i org. lotnicze

Znajdź pracę

Katalog firm

Przydatne linki

REKLAMA

Partnerzy portaluLanguage selection


English Deutsch French Russian

Nawigacja powietrzna


PAŻP - zapewniamy bezpieczeństwo!

PRTL.pl, 2018-10-19
     

20 października przypada ich święto - Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego. To właśnie tego dnia w 1961 roku powstała Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers).

 

KONTROLA RUCHU LOTNICZEGO

 

Została ustanowiona w celu usprawnienia przepływu rosnącego w szybkim tempie ruchu lotniczego. Jej celem nadrzędnym pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym statkom powietrznym, których liczba zwiększa się nieprzerwanie od ponad stu lat.

 

WCZESNE LATA

 

Po drugiej wojnie światowej zaczęto stosować metody mające zapobiegać kolizjom samolotów w powietrzu. Bezpośredni wpływ na to miała tragiczna w skutkach seria zderzeń statków powietrznych podczas lotu, spowodowana między innymi nagłym wzrostem ilości niekontrolowanych operacji lotniczych. Wraz z rozwojem i popularyzacją lotnictwa cywilnego stawało się coraz bardziej oczywiste, że odpowiednie środki zapobiegawcze muszą zostać wprowadzone.

 

Fundamentem tych zmian stała się przejęta od wojska technika aktywnej kontroli ruchu lotniczego oraz zapisy Konwencji Chicagowskiej z lat 40. XX wieku, regulujące kwestie prawne związane z lotnictwem cywilnym. Przez pierwsze lata rozwijano cywilne systemy kontroli proceduralnej. Była ona oparta o meldunki pozycyjne składane drogą radiową przez załogi, informujące o postępie lotu i pozycji statku powietrznego na drodze lotniczej. Postępujący rozwój lotnictwa cywilnego spowodował jednak konieczność poszukiwania bardziej efektywnych sposobów prowadzenia służby kontroli ruchu lotniczego. Raz jeszcze skorzystano z wykorzystywanych wcześniej przez wojsko rozwiązań. Tak powstała kontrola radarowa. Radar umożliwił prowadzenie ciągłej obserwacji położenia statków powietrznych w przestrzeni we wszystkich trzech wymiarach.

 

KONTROLA RADAROWA

 

Stosowane w wojsku od końca drugiej wojny światowej metody i technologie pozwoliły dostosować kontrolę radarową do potrzeb transportu cywilnego. Dzięki temu zbudowana została infrastruktura naziemna kontroli ruchu lotniczego i cywilnej nawigacji lotniczej. Rozwija się ona nieprzerwanie do dziś, wciąż wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki, dedykowane w swej pierwotnej formie użytkownikom wojskowym. Pomimo upływu lat, wiele jej elementów pozostaje niezastąpionych. Radiowe, naziemne pomoce nawigacyjne, czy system globalnego określania pozycji GPS, wykorzystywane są w kontroli ruchu lotniczego każdego dnia.

 

Dynamiczny rozwój globalnego transportu lotniczego i coraz większa ilość operacji lotniczych nie pozwalają spocząć na laurach, nakazując stałe poszukiwanie nowych rozwiązań. Drogi dalszej ewolucji zarówno systemów, jak i przepisów i zasad prowadzenia kontroli ruchu lotniczego, zostały jasno określone i sprecyzowane. Przepisy międzynarodowego prawa lotniczego i zapisy zawarte w aneksach do Konwencji Chicagowskiej wyznaczają je dość szczegółowo.

 

HISTORIA POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

 

Wypełnianiem zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi powietrznej w różnych państwach i regionach świata zajmują się dedykowane jednostki, przedsiębiorstwa i agencje. W naszym kraju rolę tę pełni Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

 

Pierwsze służby powstawały tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej. Struktury te, podobnie jak technologia i metody kontroli, wywodziły się wówczas z wojska. Przez pewien czas ich zadania pełnił także personel narodowego przewoźnika - PLL LOT. Jednak regulacje międzynarodowe oraz wzrost znaczenia transportu lotniczego wymogły na organach państwowych stworzenie oddzielnej jednostki, odpowiedzialnej za kontrolę ruchu lotniczego.

 

1 września 1959 roku weszło w życie Zarządzenie Ministra Komunikacji w sprawie utworzenia Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych ZRLiLK. W październiku 1987 roku, na podstawie Ustawy 185, dotychczasową działalność ZRLiLK przejęło Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. PPL stał się zarazem strukturą samodzielną i samofinansującą.

 

W 1992 roku powstała Agencja Ruchu Lotniczego. Funkcjonowała ona w ramach PPL i zapewniała służby kontroli ruchu lotniczego przez kolejne piętnaście lat. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wprowadzono dalsze zmiany w zarządzaniu przestrzenią powietrzną. Z dniem 1 kwietnia 2007 roku, na mocy Ustawy z 8 grudnia 2006 roku, utworzona została Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Powstała ona jako samodzielna jednostka, wydzielona ze struktur Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze".

 

OCZAMI PILOTA

 

Dla załóg statków powietrznych kontrola ruchu lotniczego zaczyna się w momencie uzyskania zezwolenia na dany lot od kontrolera służby kontroli lotniska. Zgoda ta wydawana jest w oparciu o plan lotu, złożony wcześniej w biurze odpraw załóg, i uzgodniona z kontrolą zbliżania lub obszaru.

 

Wkrótce po starcie załoga otrzymuje instrukcję przełączenia radiostacji na częstotliwość kolejnego organu kontroli ruchu lotniczego ATC - zbliżania bądź obszaru. Podczas całej podróży będzie zmieniała częstotliwość jeszcze przynajmniej kilkukrotnie, wraz z przekraczaniem granic kolejnych sektorów obszarowych. Sektory są to wydzielone kawałki przestrzeni powietrznej, powstałe poprzez jej geograficzny i pionowy podział. W każdym z nich służba ruchu lotniczego jest zapewniona przez parę kontrolerów. Taki podział i organizacja pracy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego i zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej. Istotnym czynnikiem jest też ekonomia samego przelotu. Kontrolerzy dokładają wszelkich starań, by umożliwić pilotom wykonanie przelotu na zaplanowanym poziomie przelotowym, z optymalną prędkością i po jak najkrótszej trasie.

 

Statki powietrzne dolatujące do lotniska docelowego przesyłane są przez kontrolerów obszarowych na częstotliwość służby kontroli zbliżania właściwiej dla danego portu, jeśli takowa jest zapewniona. Ma ona znaczenie zwłaszcza w przypadku lotnisk o dużym natężeniu ruchu samolotów komunikacyjnych. Kontrolerzy zbliżeniowi odpowiadają za uporządkowanie dolatujących z różnych kierunków statków powietrznych i ustawienie ich w kolejce do lądowania. Dopiero, gdy samolot znajdzie się na tak zwanej „prostej”, załoga ponownie przełączy radio na częstotliwość służby kontroli lotniska. Ta wyda zezwolenie na lądowanie, a po przyziemieniu poinstruuje, którędy samolot ma kołować na wyznaczone stanowisko postojowe.

 

SEPARACJE I POJEMNOŚĆ SEKTOROWA

 

Przez cały czas trwania lotu statki powietrzne muszą znajdować się od siebie w odpowiedniej, określonej właściwymi przepisami odległości, zwanej separacją. Separacja pionowa nie może wynosić mniej niż 1000 stóp, czyli około 300 metrów. W niektórych przypadkach wartość ta jest dwukrotnie większa. W poziomie, w zależności od lokalnych przepisów, separacja boczna wynosi 5 - 7 mil morskich (9 – 12 km). Dla uzyskania i zapewnienia tego dystansu kontroler wydaje pilotom instrukcje zmiany poziomu lotu lub kursu statku powietrznego. Wymaga to doskonałego przygotowania merytorycznego i praktycznego oraz wysokiej koncentracji, gdyż liczba statków powietrznych, pozostających jednocześnie na łączności jednego tylko sektora obszarowego, potrafi przekroczyć dwadzieścia.

 

W tym miejscu wspomnieć należy o jeszcze jednej służbie, niezwykle przydatnej w kontroli ruchu lotniczego. Jest to służba kontroli przepływu ruchu - FLOW. To ona reguluje natężenie ruchu lotniczego w danym fragmencie przestrzeni powietrznej tak, by pozostawał on płynny i bezpieczny.

 

Na podstawie danych o przewidywanym natężeniu ruchu, przesyłanych i zbieranych w centrum w Brukseli, w zależności od potrzeb i sytuacji operacyjnej (loty wojskowe, pogoda, niesprawność urządzeń itp.), przeprowadzana jest analiza dostępności poszczególnych elementów przestrzeni. Chodzi o to, aby wszystkie służby były w stanie bezpiecznie i skutecznie sprawować kontrolę nad zaplanowanym ruchem w powietrzu w swoich przestrzeniach odpowiedzialności. Wymaga to nieraz opóźnienia startów niektórych statków powietrznych poprzez wyznaczenie godziny ich odlotu w określonym, kilkunastominutowym przedziale czasowym (tzw. slot). Stąd też może się zdarzyć, że pozornie gotowy do lotu samolot będzie zmuszony oczekiwać przez kolejne kilka, a nawet kilkadziesiąt minut, by uzyskać zgodę na kołowanie i start w przydzielonym mu slocie.

 

ZAWÓD: KONTROLER

 

Zawód kontrolera ruchu lotniczego zaliczany jest do grupy najmłodszych zawodów na świecie. Podobnie jak wiele innych nowoczesnych profesji, rozwinął się z dość niepozornego w bardzo wyspecjalizowany i zaawansowany technicznie i technologicznie. Nie przestaje też ewoluować, korzystając z najnowszych osiągnięć techniki i dopasowując się do coraz bardziej wzmożonego ruchu lotniczego.

 

Zasady, na jakich dokonywana jest selekcja i nabór osób do zawodu kontrolera ruchu lotniczego, regulują szczegółowe przepisy. Praca ta, oprócz wytrzymałości psychicznej i umiejętności radzenia sobie ze stresem, wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności planowania i przewidywania, wymaga także doskonałej znajomości języka angielskiego, umiejętności podejmowania szybkich decyzji i zdolności do działania w grupie. Kandydat na kontrolera ruchu lotniczego musi też spełniać rygorystyczne wymogi zdrowotne.

 

Szkolenie podzielone jest na kilka etapów. Po kursie teoretycznym, obejmującym między innymi podstawy kontroli ruchu lotniczego i wiedzę lotniczą, studenci są kierowani na symulator. Pod okiem doświadczonych instruktorów zdobywają umiejętności, które pozwolą im w przyszłości rozpocząć praktykę na „żywym ruchu”.

 

Po ogólnym kursie podstawowym następuje też podział na specjalizacje. Kursanci szkoleni są pod kątem jednej z trzech służb kontroli ruchu lotniczego, operujących w przestrzeni kontrolowanej. Służba kontroli lotniska zapewniana jest statkom powietrznym na lotnisku i w jego bezpośrednim otoczeniu (CTR, pole wzlotów i pole manewrowe lotniska). Kontrola zbliżania zapewnia służbę ruchu lotniczego statkom powietrznym zbliżającym się do lotniska, bądź z niego odlatujących, ale już poza bezpośrednim sąsiedztwem lotniska (przestrzeń kontrolowana rejonu lotniska lub węzła lotnisk - TMA). Zadaniem kontroli obszaru jest opieka nad wszystkimi statkami powietrznymi, które przelatują przez kontrolowaną przestrzeń powietrzną naszego państwa (FIR EPWW) i nie znajdują się w przestrzeni odpowiedzialności innych służb.

 

CIĄGŁA NAUKA

 

Nauka dla kontrolera ruchu lotniczego nie kończy się wraz z otrzymaniem licencji. Personel operacyjny poddawany jest regularnym sprawdzianom z wiedzy teoretycznej, znajomości przepisów i praktycznych metod kontroli. Ma to na celu zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Pamiętać też należy o dynamicznych przemianach, mających miejsce w całej branży lotniczej i pociągających za sobą stałe rozwijanie technologii i zasad pracy używanych w kontroli ruchu lotniczego. To z kolei wymaga gotowości do przyswajania nowej wiedzy. Dla kontrolera ruchu lotniczego nauka jest więc nieustannym procesem o wszechstronnym i interdyscyplinarnym charakterze.

 

 

Źródło: PAŻP

 

 

 

Tagi:

kontroler ruchu | Nawigacja | PAŻP


powrót


Aby otrzymać dostęp do komentowania artykułów musisz się zalogować.

LOGIN

HASŁO
Jeżeli nie masz jeszcze konta, załóż je teraz

Rejestracja


Komentarze do tego artykułu:

REKLAMA


REKLAMAInformacje EKESREKLAMA


Giełda transportowa
Clicktrans.plHome | O nas | Polityka prywatności | Korzystanie z serwisu | Reklama w portalu | Kontakt | Mapa strony